Probuzení smyslů (Sensorial Awakening) - Retreat s Tanmayou a Anahatou

12.07.2016 19:51

7. - 9.10.2016 Sammasati retreat centrum

English text below.

V Tantře existuje dvanáct různých cest, bran či vstupů do rozšířených stavů vědomí. Během tohoto víkendu budeme prozkoumávat cestu SMYSLŮ. Pomáhat nám k tomu budou cvičení a meditace, jejichž cílem je posílení naší citlivosti a zvýšení naší kapacity pro extatické vědomí. Každý SMYSL může fungovat dvěma způsoby, jeden směrem ven, a druhý směrem k vnitřnímu zjemnění, což znamená prohloubení tohoto SMYSLU. Záleží jen na nás, jak to využijeme. Například naše oči mají schopnost vidět svět kolem nás, ale zároveň tento SMYSL můžeme obrátil směrem k jasnozřivosti či k schopnosti otevření třetího oka. Stejně tak máme "třetí ucho" (jasnýsluch), intuitivní smysl pro dotek, čich a chuť, díky nimž můžeme poznat samu podstatu života.

Víkend je naplněn prožitkovými metodami SMYSLOVÉHO probuzení, z nichž některé pocházejí z Vigyan Bhairav Tantra, 5000 let staré pojednání o tantrické meditaci. Probuzené SMYSLY znamenají více povědomí o našem životním směru a výrazně zvyšují kvalitu radosti v každodenním životě.

Tantra nabízí způsoby rozvinout náš nejplnější potenciál blaženosti a naplnění. Stáváme se MILOVNÍCI ŽIVOTA.

Ma Prem Tanmaya & Swami Anahata
"Naší vášní je šířit radost a oslavu života skrze tantrické učení.
Tantra je úžasnou příležitostí dotknout se blaženosti, která je ve skutečnosti s námi v každé chvíli našeho života, a nechat ji naplnit celé naše tělo.
Řadu let se věnujeme OSHO meditacím a meditativním terapiím. Učíme se umění tantry u Sarity a oba dva vyučujeme: Od sexu k nadvědomí, Master Lover, SoulMate Training pro páry. www.tantra-essence.com

Datum: 7. - 9.10.2016
Místo: Sammasati retreat centrum
Cena: 3.900,- Kč (při platbě zálohy do 30.7.2016 je cena 3.400,- Kč)

           7.000,- Kč pokud se budete hlásit jako pár
Strava a ubytování : 620,- Kč/osoba/den

registrace je plátná po uhrazení zálohy 1.000,- Kč


Anahata o semináři


In Tantra there are twelve different ports of entry into expanded states of consciousness. During this weekend, we will be exploring the door of the senses, using exercises and meditations designed to heighten our capacity for ecstatic awareness and sensitivity. Each sense can function in two ways, one towards the outside, and another towards the inner refinement of that sense. For example, our two eyes see the world around us, and can also be turned towards clairvoyance, or the opening of the third eye. Likewise, we have a 'third ear', (clairaudience) an intuitive sense of touch, (clairsentience) and a sense of smell and taste with which we can experience the very essence of life.

The weekend will be comprised of experiential methods of sensual awakening, some of which come from the Vigyan Bhairav Tantra, a 5000 year old treatise on Tantric Meditation.

When senses are awakened, there is more awareness of our life direction and a heightened quality of joy in everyday life. Tantra offers methods, to unfold our fullest potential of bliss and fulfilment. We become 'lovers of life.'


Price: 3.900,- Kč (deposit payment to  30.7.2016 the price is 3.400,- Kč)
           7.000,- Kč / report as a couple
Accommodations and meals : 620,- Kč/person/day

To subscribe please write to:  peter.koncula@gmail.com